விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும்

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும்

பொருளடக்கம்

அலகு 1 விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன?
1.2 விமர்சன சிந்தனையின் யுக்திகள்
1.3 விமர்சன சிந்தனையின் அனுகூலங்கள்
1.4 விமர்சன சிந்தனையின் தடைகள்
1.5 விமர்சன சிந்தனையின் சிறப்பியல்புகள்

அலகு 2 அர்த்தம் பற்றிய பகுப்பாய்வு

2.1 அர்த்தத்தின் கூறுகள்
2.2 அவசியமான மற்றும் போதுமான நிபந்தனைகள்
2.3 சாதாரண மொழி பற்றி விமர்சன சிந்தனை

அலகு 3 வாதங்களின் தன்மை

3.1 வாதம் என்றால் என்ன?
3.2 வாதம் – இருந்து வாதம் அல்லாதது
3.3 நல்ல வாதங்கள்
3.4 ஒப்புமை வாதங்கள்

அலகு 4 அளவையியலில் போலிகள்

4.1 போலிகளின் அடிப்படைகள்
4.2 உய்த்தறி – தொகுத்தறி அளவை சார் நியமப் போலிகள்
4.3 போலிகளின் வகைகள்
4.4 போலிகளை அடையாளம் காணுதல்

அலகு 5 விஞ்ஞான ரீதியான விவாத அறிவு

5.1 விஞ்ஞான அறிவின் அடிப்படை நியமங்கள்
5.2 விஞ்ஞான முறை பற்றிய விஞ்ஞானிகளின் விவரிப்பு
5.3 காரண- காரிய முறைகள்;
5.4 காரணங்கள் மற்றும் தொடர்பு இடையே உள்ள வேறுபாடு

அலகு 6 மூலோபாயம் மற்றும் படைப்பாற்றல்

6.1; பிரச்சனையை புரிந்து கொண்டு பிரச்சனையைத் தீர்த்தல்
6.2 பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் நுட்பங்கள்;
6.3 மூலோபாய அறிவில் கட்புல கருவிகள்
6.4 முடிவுவெடுத்தல் கோட்பாட்டின் அடிப்படை

அலகு 7 விமர்சன சிந்தனையின் நடைமுறை : மதிப்புகள் மற்றும் ஒழுக்கநெறி பற்றிய அறிவு

7.1 ஒழுக்க விழுமியங்களின் இயல்புகள்
7.2. ஒழுக்க அப்சலூலிசம் மற்றும் ஒழுக்க சூழல்வாதம்
7.3 ஒழுக்க சார்பியல் பற்றி சமகால விவாதம்
7.4 ஒழுக்க விவாதங்களில் பயன்பாட்டு மற்றும் உரிமைகள்

Check Also

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம் 1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன அறிதல், உணர்தல், விரும்பிச் செய்தல் ஆகிய மூன்றும் அறிவின் …

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks