ஆகமம்

ஆகமம் ஆகமங்கள்

ஆகமம் ஆகமங்கள் வேதமும் ஆகமமும் இறைவன் உண்மையை எடுத்துரைக்கும் நூல்களாகும். வேதம் பொது நூல் என்றும்.ஆகமம் சிறப்பு நூல் என்றும்  கொள்ளப்படுகின்றது. வைணவ ஆகமங்கள், சங்கிதைகள் எனவும் …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks