சங்கப்பாடல் – G.C.E A/L Guide

சங்கப்பாடல்

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான “சங்கப்பாடல்” உலகின் மூத்த மொழிகளுள் ஒன்றாக விளங்குகின்ற மொழி தமிழ் மொழியாகும். ‘கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளொடு முன்தோன்றி மூத்தகுடி’ …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks