தமிழ் மொழி வரலாற்று காலகட்டங்கள்

தமிழ் மொழி வரலாற்று காலகட்டங்கள். BA TAMIL NOTES

தமிழ் மொழி வரலாற்று காலகட்டங்கள். கி.பி 1ம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் தமிழ் மொழியானது தனித்துவமான இலக்கிய வளத்தைப் பெறுகின்ற அதே நேரம் மொழி சிந்தணைகளை வளர்க்கும் நோக்குடன் தமிழ் மொழிக்கான இலக்கணத்தையும் உருவாக்கியது . இந்த இலக்கண உருவாக்கம் மொழி பற்றிய சிந்தனைகளை விரிவுபடுத்த உதவிற்று. ஒரு மொழியில் காலத்திற்கு காலம் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு அகப்புறக்காரணிகள் பல தூண்டுகோளாக அமைகின்றன. அரசியற்தொடர்பு சமயத் தொடர்பு அயல் நாடுகள் மற்றும் எனைய நாடுகளுடனும் கொண்டிருந்த தொடர்பு வியாபாரத் தொடர்பு … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks