அறுவகைச் சமயம்

அறுவகைச் சமயம்

அறுவகைச் சமயம் ஆறு + சமயம் = அறுவகைச் சமயம். இந்தியாவில் தோற்றம் பெற்ற மதங்களுள் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட வைதீக சமயங்கள் அறுவகைச் சமயங்கள் அல்லது சண்மதங்கள் …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks