துவைதம் | மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு

துவைதம் | மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு

துவைதம் / மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு துவைதம் என்றால் இரண்டு என்பது பொருள் இங்கு இரண்டெனப் பேசப்படுபவை ஆன்மாவும், இறைவனும் ஆன்மா வேறு இறைவன் வேறு இவை …

Read more

வேதாந்தம்

வேதாந்தம்

வேதாந்தம் வேதாந்தம் எனும் போது வேதம் + அந்தம் என பிரிந்து வேதத்தின் இறுதி பொருள்படும். அதாவது வேத வரிசையில் காலத்தால் பிற்பட்டதே வேதாந்தம் இதை விட …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks