விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம்

விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம் 1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன அறிதல், உணர்தல், விரும்பிச் செய்தல் ஆகிய மூன்றும் அறிவின் கூறுகள் ஆகும். அறிவார்ந்த சிந்தனை, அறிவார்ந்த சொல்; அறிவார்ந்த செயல் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியவனே மனிதன். எனவே தான் ‘மனிதன் ஓர் அறிவு ஜீவி’ என்றார்; அரிஸ்டாட்டில். சிந்தனையின் வெளிப்பாடே பகுத்தறிவு. பகுத்தறிவு சிந்தனை சிறப்பு அம்சமாகும். விமர்சன சிந்தனை (விமர்சன பகுப்பாய்வு) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. தெளிவாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் சிந்திப்பதற்கான திறனே விமர்சன சிந்தனை … Read more

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும்

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும்

விமர்சன சிந்தனையும் விஞ்ஞான முறையியலும் பொருளடக்கம் அலகு 1 விமர்சன சிந்தனை அறிமுகம் 1.1 விமர்சன சிந்தனை என்றால் என்ன? 1.2 விமர்சன சிந்தனையின் யுக்திகள் 1.3 விமர்சன சிந்தனையின் அனுகூலங்கள் 1.4 விமர்சன சிந்தனையின் தடைகள் 1.5 விமர்சன சிந்தனையின் சிறப்பியல்புகள் அலகு 2 அர்த்தம் பற்றிய பகுப்பாய்வு 2.1 அர்த்தத்தின் கூறுகள் 2.2 அவசியமான மற்றும் போதுமான நிபந்தனைகள் 2.3 சாதாரண மொழி பற்றி விமர்சன சிந்தனை அலகு 3 வாதங்களின் தன்மை 3.1 … Read more

Online Exam Papers – Tamil Medium

Online Exam Papers – Tamil Medium Online Test Papers for Grade 5 Students ஆரம்ப கல்விப் பிரிவு தரம் 5 பரீட்சை 1 ஆரம்ப கல்விப் பிரிவு தரம் 5 பரீட்சை 2 ஆரம்ப கல்விப் பிரிவு தரம் 5 பரீட்சை 3 ஆரம்ப கல்விப் பிரிவு தரம் 5 பரீட்சை 4 ஆரம்ப கல்விப் பிரிவு தரம் 5 பரீட்சை 5 Grade: 05 Scholarship paper – 03 Grade: … Read more

Kubla Khan by Summary and Analysis

poems

Kubla Khan Summary and Analysis Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge Summary and Analysis Kubla Khan Poem Or, a vision in a dream. A Fragment. In Xanadu did Kubla Khan A stately pleasure-dome decree: Where Alph, the sacred river, ran Through caverns measureless to man Down to a sunless sea. So twice five miles of … Read more

To a Skylark Analysis by William Wordsworth

poems

William Wordsworth’s To a Skylark Analysis To a Skylark Poem Ethereal minstrel! pilgrim of the sky! Dost thou despise the earth where cares abound? Or, while the wings aspire, are heart and eye Both with thy nest upon the dewy ground? Thy nest which thou canst drop into at will, Those quivering wings composed, that … Read more

The Solitary Reaper Analysis By William Wordsworth

poems

The Solitary Reaper Summary and Analysis By William Wordsworth Behold her, single in the field, Yon solitary Highland Lass! Reaping and singing by herself; Stop here, or gently pass! Alone she cuts and binds the grain, And sings a melancholy strain; O listen! for the Vale profound Is overflowing with the sound. No Nightingale did … Read more

London By William Blake Summary and Analysis

London By William Blake Summary and Analysis

London By William Blake Poem I wander thro’ each charter’d street, Near where the charter’d Thames does flow. And mark in every face I meet Marks of weakness, marks of woe. In every cry of every Man, In every Infants cry of fear, In every voice: in every ban, The mind-forg’d manacles I hear How … Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks