தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்

தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்கள்

Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper and Worksheets Tamil Medium. வீரமுனை அறிவுச்சுரங்கம் கல்வியகத்தின்ஆசிரியர் சுவேந்திரன் அஜீந்தன் இனால் தரம் 3 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை நோக்கிய பயணமாக  பேரிடர் கால இணைய வழி பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு “புலமைப்பாதை” வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது.

Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium

புலமைப்பாதை தொடர் 01

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 02

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 03

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 04

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 05

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 06

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 07

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 08

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 09

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 10

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 11

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 12

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 13

Download PDF

புலமைப்பாதை தொடர் 14

Download PDF

தரம் 3 புலமைப்பாதை தினம் ஒரு பயிற்சி

Check Also

grade 3 tamil worksheets pdf e-thalsalawa

Grade 3 Tamil Worksheets Free PDF

Grade 3 Tamil Worksheets Free PDF Download Download Grade 3 Tamil Worksheets and Term Test …

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks