வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் [ கி.மு 2000 – கி.மு 600 ] வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இலங்கையில் இந்து மதம். இலங்கையில் ஆதிக் குடிகள் சிங்களவர் …

Read more

இலங்கையில் இந்து நாகரிகம்

al hindu culture tamil notes

இலங்கையில் இந்து நாகரிகம் இலங்கை பாரத நாட்டுக்கு மிக அண்மையில் அமைந்துள்ளதால் இங்குள்ள மக்கள் பாரத நாட்டிலிருந்து வந்து குடியேறியமையாலும், அங்குள்ள மக்களுடன் சமூக கலாச்சார, சமய, …

Read more

புராணங்கள்

புராணம் puranam

புராணங்கள் புராணம் என்றால் என்ன? புராணம் என்பது “ பழமையான வரலாறு” எனப் பொருள் படுகின்றது. புராணம் என்பதற்கு “பழமைக்குப் பழமையும் புதுமைக்குப் புதுமையும்’’ என பொருள்கொள்வோரும் …

Read more

துவைதம் | மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு

துவைதம் | மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு

துவைதம் / மத்துவர் வேதாந்த கோட்பாடு துவைதம் என்றால் இரண்டு என்பது பொருள் இங்கு இரண்டெனப் பேசப்படுபவை ஆன்மாவும், இறைவனும் ஆன்மா வேறு இறைவன் வேறு இவை …

Read more

விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம்

விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம்

விசிட்டாத்வைதம் / இராமானுஜர் வேதாந்தம் பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு இராமானுஜர் எழுதிய விளக்க உரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்தது விசிட்டாத்வைத வேதாந்தமாகும். சங்கரர் தத்துவத்தில் காணப்படும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டி …

Read more

அத்வைதம் | சங்கரர் வேதாந்தம்

அத்வைதம் / சங்கரர் வேதாந்தம் பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு ஆதி சங்கரர் எழுதிய விளக்க உரையே அத்வைதக் கோட்பாடாகும். அத்வைதம் என்பதன் பொருள் “ இரண்டல்ல ஒன்று என்பதாகும் …

Read more

வேதாந்தம்

வேதாந்தம்

வேதாந்தம் வேதாந்தம் எனும் போது வேதம் + அந்தம் என பிரிந்து வேதத்தின் இறுதி பொருள்படும். அதாவது வேத வரிசையில் காலத்தால் பிற்பட்டதே வேதாந்தம் இதை விட …

Read more

இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை

சிந்துவெளி நாகரீகமும் சமயமும் ( கிமு 3250- கிமு 2750 )

இந்துநாகரிகத்தின் தொன்மை உலகில் பல நாகரிகங்கள் தோன்றி வளர்ந்துள்ளன  ஆயினும் இந்தியாவில் சித்து நதிக்கரையில் ( சித்து நதி ) தோன்றி வளர்ந்த நகரீகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் …

Read more

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks