கிருஷ்ணன் தூது – Grade 11 Tamil

கிருஷ்ணன் தூது

G.C.E O/L Tamil Notes
க.பொ.த.சாதாரண தரம்
இலக்கியத் தொகுப்பு
வினா விடைகள்
மகாபாரதம்

ஆசிரியர் – திரு.கு.செல்வகுமார் BA, PGDE.
தி/மூ/இலங்கைத்துறைமுகத்துவாரம் இந்துக் கல்லூரி
ஈச்சிலம்பற்று, வலயக் கல்வி அலுவலகம் மூதூர்

கிருட்டினன் தூதுச் சருக்கம்

Download PDF

×
Like us on Facebook
No Thanks
×
Did you like it?
Share it on Facebook
No Thanks